O nama

Udruženje građana “Šansa” je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija, osnovana sa ciljem da doprinese održivom društveno-ekonomskom razvoju, socijalnoj koheziji i uređenom demokratskom društvu na području Republike Srbije.

Udruženje građana „Šansa“ je nastalo kao rezultat udruživanja  stručnih radnika različitih profila koji dugi niz godina sarađuju na poboljšanju kvaliteta života ugroženih, marginalizovanih i diskriminisanih pojedinaca, porodica i grupa, i to mladih pre svega.

Posvećeni socio-psihološko-ekonomskom razvoju, razvijamo široku mrežu partnerstava sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim ključnim akterima i građanima, kako bi svi zajedno, sopstvenim znanjima i iskustvima uz korišćenje najsavremenijih dobrih praksi, kreirali društvo primereno potrebama i mogućnostima zajednice.

Sa nacionalnim akterima i inostranim partnerima „Šansa“ sarađuje u osmišljavanju i sprovođenju javnih politika zasnovanih na argumentovanom i transparentnom javnom interesu -pri čemu su uvek prioritet legitimni interesi građana i lokalnih zajednica.

Ciljevi organizacije:

Šansa aktivno doprinosi razvoju zajednice kroz ojačavanje ličnih i lokalnih kapaciteta -pojedinaca, organizacija, institucija i društva u celini, kako bi se oslanjajući na sopstvene snage uz pomoć novih znanja i veština uticalo na stvaranje kvalitetnijeg života i demokratsko i pravedno društvo, uz princip potpunog uvažavanja ljudskih i posebno dečijih prava.

Ciljevi udruženja su posvećeni borbi protiv eksploatacije i nejednakosti osetljivih grupa, protiv nasilja, za društvo bez rodne i ostalih oblika diskriminacije, ekonomskih i društvenih nejednakosti.

Specifični ciljevi su: psihosocijalna, ekonomska, edukativna pomoć deci, mladima i ostalim osetljivim grupama, promocija civilnog društva i ljudskih prava kao i saradnja i umrežavanje sa drugim nevladinim i vladinim organizacijama iz RS i inostranstva.

Korisnici naših programa su prvenstveno mladi (osetljive grupe, omladinska udruženja, đački parlamenti i mladi kao pojedinci zainteresovani za društveni angažman), kao i profesionalci u kontaktu sa mladima. Primarno područje delovanja je u sektoru socijalne politike u najširem, a u užem smislu reči-socijalna zaštita i omladinska politika.

Osnovni oblik delovanja i naša ekspertiza je psihosocijalno osnaživanje i uspostavljanje i razvijanje metodologija rada sa mladima i za mlade kroz primenu savremenih oblika multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa kao i građenje kapaciteta institucija i organizacija u zajednici. Jedna smo od vodećih NVO u pogledu metodologije rada sa mladima (posebno osetljivih grupa i to mladih u sukobu sa zakonom i u riziku).

•    Šansa“ je od 2008 godine kada je formalno nastala i od kada kontinuirano pruža uslugu Sociorehabilitacionog kluba za mlade do početka 2015-te godine  uspešno sprovela 13 projekata podržanih od strane različitih donatora, dok je u 7 bila partner različitim organizacijama.

•         Svi projekti su građeni na složenim partnerstvima civilnog i vladinog sektora

•      Tri projekta kojima je naša organizacija upravljala su međuregionalnog (nacionalnog) nivoa, četiri su regionalna i šest su lokalnog karaktera.

 „Šansa“ ima 21 aktivnog člana od kojih je 10-toro u starosnoj grupi mladih kao i razgranatu mrežu stručnih saradnika i volontera širom zemlje. Svoje najvažnije postignuće vidimo u sprovedenim projektima i ostvarenim rezultatima oličenim u mnoštvu pruženih usluga korisnicima i promovisanju pouzdanosti i kvaliteta rada civilnog sektora, valorizovanih stečenim poverenjem eksterne stručne, kao i najšire javnosti.

Udruženje građana Šansa
Sedište: Braničevski skver 2/27
PIB: 105396749
Matični broj: 17688570
Kontakt