Šansa kao partner u projektima

  •  Projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” – Projekat sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana  Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije – Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine, u gradovima: Beograd, Užice, Leskovac, Kikinda i Požarevac. Cilј projekta je da doprinese jačanju civilnog društva, povezivanjem i jačanjem postojećih i uspostavlјanjem novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom.

        Aktivnosti projekta:

1) Izrada Studije o servisima podrške za osobe sa invaliditetom u 5 lokalnih zajednica,

2) Sprovođenje 5 Info seminara o mehanizmima saradnje na lokalnom nivou u cilju unapređenja postojećih i uspostavljanja novih servisa podrške,

3) Kreiranje Info web portal sa bazom podataka o dostupnim servisima podrške,

4) Edukativni program o standardima kvaliteta za pružaoce usluga,

5) Edukativni program o održivim mehanizmima podrške:  javno-privatno partnerstvo i socijalno preduzetništvo,

6) Finansiranje 5 pružalaca usluga putem dodele bespovratnih sredstava u cilju jačanja kapaciteta i povećanja broja dostupnih usluga podršk,

7) Promotivna kampanja http://servisipodrske.info/

  • „Career guidance local platform“(Platforma za karijerno vođenje) – donator: EU. Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem građana „Šansa“, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri lokalne zajednice (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Požarevac), a Šansa je nosilac svih aktivnosti uspostavljanja metodlogije rada sa mladima iz osetljivih grupa ( TOT za profesionalce, obuka za radnike NSZ, izrada Priručnika, suprevizija i realizacija pilotiranja programa sa 115 polaznika, izrada i akreditacija Programa „ Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz osetljivih grupa“.
  • Nove identitete zajednice stvaraju mladi – donator: MOS. Sa CDER-om: Unapređenje informisanja mladih na području 2 okruga, kroz obezbeđenje intenzivnog i fokusiranog izveštavnja o omladinskim pitanjima i pokretanje omladinskog programa, te sprovođenje serije direktnih aktivnosti sa mladima.
  • Mreža interkulturalnog dijaloga kroz ustanove kulture – donator: FOS. U partenrstvu sa CDER-om projekat sproveden na teritoriji 9 opština. Šansa je organizovala logistiku za debatne radionice uz prisustvo predstavnika romske zajednice i ostalih aktera u lokalnoj zajednici.
  •  Finansijska edukacija mladih na lokalnom nivou – donator: USAID. Kao partner CDER-u realizovali smo treninge mladih u 7 opština
  • Osnaživanje anti-trafiking mreže na Zapadnom Balkanu, donator CARE–Sa Savetovalištem za žrtve nasilja iz Beograda, sproveli smo kampanju senzibilizacije javnosti i podrške ustpostavljanju mehanizama zaštite žrtava trafikinga.

Jedan od ciljeva “Šanse” je da doprinese razvoju zajednice, kroz jačanje i podizanje kapaciteta lokalne zajednice, uz uključivanje što više mladih. Proaktivnim delovanjem stvaramo moderno, demokratsko, socijalno pravedno društvo koristeći novostvorene i aktivirajući postojeće resurse zajednice.

Udruženje građana Šansa
Sedište: Braničevski skver 2/27
PIB: 105396749
Matični broj: 17688570
Kontakt