Projekti

MLADI SU ZAKON 2014-BRANIČEVSKI OKRUG

Udruženje građana Šansa je u periodu 12.05.2014. do 12.01.2015. po četvrti put kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, u okviru Programa “Mladi su zakon” sprovela Projekat “Mladi su zakon 2014-Braničevski okrug”.

Osnovni cilj Programa je pružanje podrške omladinskim inicijativama, odnosno podsticanje aktivizma i volonterizma mladih u lokalnim zajednicama.

Kroz upostavljeno funkcionalno partnerstvo sa kancelarijima za mlade, neformalnim grupama, lokalnim samoupravama i brojnim organizacijima i institucijama realizovane su sve predviđene aktivnosti uz visoku vidljivost projektnih rezultata, uz posebno otežavajuću okolnost reorganizacije i rada u vanrednim okolnostima sanacije majskih poplava u Srbiji.

U tom smislu posebno izdvajamo organizovanje ukupno 28 dana omladinskih radnih akcija odnosno višesatnih radnih aktivnosti tokom kojih su volonteri i aktivizirani meštani obavljali čišćenje i obnavljanje prostora oštećenih poplavama i to u selu Maljurevac i Petrovcu na Mlavi. U Velikom Gradištu je organizovana ključna aktivnost Međunarodnog volonterskog radnog kampa u trajanju od 15 dana. Očišćeno je priobalje Dunava, ušće reke Pek i priobalje Srebrnog jezera, kao i centar grada od ostataka odbrambenih vreća sa peskom. Podržano je 5 omladinskih volonterskih projekata i podržano osnivanje udruženja građana sa osnovnim ciljem ruralnog razvoja. Obležen je dan mladih širom Okruga i uspešno realizovan trodnevni trenig za pisanje projekata. U Požarevcu je organizovan prvi u nizu okruglih stolova sa ciljem promocije Nacionalne startegije za mlade za period 2015-2025, a posebna vrednost ovogodišnjeg programa je humanitarni karakter volonterskih akcija, jer su prikupljena u na račun Vlade uplaćena značajna sredstava  za pomoć poplavljenim područjima. Ovogodišnji pobednički projekat pod nazivom “Rođeni smo jednaki” je sprovela omladinska grupa “Kulturni klub” iz Petrovca na Mlavi.

ŠANSA KAO PARTNER U PROJEKTIMA

Kao partner “Šansa” je učestvovala u 6 projekata:

  •      Projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” – Projekat sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana  Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije – Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine, u gradovima: Beograd, Užice, Leskovac, Kikinda i Požarevac. Cilј projekta je da doprinese jačanju civilnog društva, povezivanjem i jačanjem postojećih i uspostavlјanjem novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom.

        Aktivnosti projekta:

1) Izrada Studije o servisima podrške za osobe sa invaliditetom u 5 lokalnih zajednica,

2) Sprovođenje 5 Info seminara o mehanizmima saradnje na lokalnom nivou u cilju unapređenja postojećih i uspostavljanja novih servisa podrške,

3) Kreiranje Info web portal sa bazom podataka o dostupnim servisima podrške,

4) Edukativni program o standardima kvaliteta za pružaoce usluga,

5) Edukativni program o održivim mehanizmima podrške:  javno-privatno partnerstvo i socijalno preduzetništvo,

6) Finansiranje 5 pružalaca usluga putem dodele bespovratnih sredstava u cilju jačanja kapaciteta i povećanja broja dostupnih usluga podršk,

7) Promotivna kampanja http://servisipodrske.info/

  • „Career guidance local platform“(Platforma za karijerno vođenje) – donator: EU. Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem građana „Šansa“, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri lokalne zajednice (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Požarevac), a Šansa je nosilac svih aktivnosti uspostavljanja metodlogije rada sa mladima iz osetljivih grupa ( TOT za profesionalce, obuka za radnike NSZ, izrada Priručnika, suprevizija i realizacija pilotiranja programa sa 115 polaznika, izrada i akreditacija Programa „ Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz osetljivih grupa“.
  • Nove identitete zajednice stvaraju mladi – donator: MOS. Sa CDER-om: Unapređenje informisanja mladih na području 2 okruga, kroz obezbeđenje intenzivnog i fokusiranog izveštavnja o omladinskim pitanjima i pokretanje omladinskog programa, te sprovođenje serije direktnih aktivnosti sa mladima.
  • Mreža interkulturalnog dijaloga kroz ustanove kulture – donator: FOS. U partenrstvu sa CDER-om projekat sproveden na teritoriji 9 opština. Šansa je organizovala logistiku za debatne radionice uz prisustvo predstavnika romske zajednice i ostalih aktera u lokalnoj zajednici.
  •  Finansijska edukacija mladih na lokalnom nivou – donator: USAID. Kao partner CDER-u realizovali smo treninge mladih u 7 opština
  • Osnaživanje anti-trafiking mreže na Zapadnom Balkanu, donator CARE–Sa Savetovalištem za žrtve nasilja iz Beograda, sproveli smo kampanju senzibilizacije javnosti i podrške ustpostavljanju mehanizama zaštite žrtava trafikinga.

Jedan od ciljeva “Šanse” je da doprinese razvoju zajednice, kroz jačanje i podizanje kapaciteta lokalne zajednice, uz uključivanje što više mladih. Proaktivnim delovanjem stvaramo moderno, demokratsko, socijalno pravedno društvo koristeći novostvorene i aktivirajući postojeće resurse zajednice.

MLADI SU ZAKON – RESURS CENTAR ZA BRANIČEVSKI OKRUG 2013.

Udruženje građana Šansa, kao  Resurs centar za Braničevski Okrug, u okviru programa MLADI SU ZAKON, finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije sprovodi Projekat “MLADI SU ZAKON 2013 – Braničevski okrug”. Šansa je po treći put Resurs centar Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 26 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije, da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Stvaranjem uslova za podršku aktivnim mladim ljudima koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta četvrtu godinu za redom u saradnji sa Resurs centrima širom Srbije realizuje program MLADI SU ZAKON Do sada, kroz ovaj program finansirana su 402 omladinskvolonterskprojekta realizovana od strane formalnih i neformalnih grupa mladih, sprovedena u 125 opštinai gradova u Srbiji.  Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da oko 600 različitih udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa prođe obuku za pisanje projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

Projekat se realizuje u period od 24. aprila do 24. decembra 2013. godine. 

Tokom 2012. godine u okviru Programa MLADI SU ZAKON Udruženje građana Šansa je sa 650.000 dinara finansiralo 10 omladinskih projekata. Za najbolji omladinski projekat proglašen je “Motivkultivator”.

MLADI SU ZAKON – RESURS CENTAR ZA BRANIČEVSKI OKRUG 2012.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 25 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama. I ove godine Udruženje građana „Šansa“ je Resurs centar za Braničevski okrug.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive,  Ministarstvo omladine i sporta je 2010.godine finansiralo 178 omladinskih volonterskih akcija realizovanih u 91 opštini i gradu u Srbiji, izeđu ostalih i u Požarevcu, u kojem je Resurs centar bila „Šansa“. 

Ove godine dobili smo ponovo mogućnost da budemo Resurs centar Ministarstva za omladinu i sport za Braničevski okrug, da promovišemo program “MLADI SU ZAKON” među omladinskim formalnim i neformalnim grupama, da ih motivišemo da napišu svoje projektne ideje, naučimo ih kako da od ideje naprave pravi projekat i na kraju finansijski, tehnički i marketinški pomognemo da se ti projekti do kraja ostvare. U ovoj 2012. godini čak 25 neformalnih udruženja se prijavilo na Konkurs, predstavnici dvadeset i jednog su stekli pravno na obuku za pisanje projekata, a na kraju njih deset, sa isto toliko projekata, dobili su mogućnost finansiranja od strane Ministarstva. Sa ponosom ističemo da u ovoj godini u sklopu programa “MLADI SU ZAKON” imamo deset projekata koji se realizuju na prostoru braničevskog okruga. 

ŠANSA ZA USPEH U SVETU RADA

Sa ciljem boljeg predstavljanja i promovisanja interesa ranjivih grupa mladih i mogućnosti za zapošljavanje, Šansa je uz podršku MDG ACHIEVEMENT FUND ( UN agencija) tokom 2010 godine,  sprovodila aktivnosti sa opštm ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja mladih. U partnerstvu sa sForumom mladih sa invaliditetom i NVO Stožeraktivnosti su se realizovale  na područu Grada Beograda, Grada Novog Sada i Južnobanatskog okruga.  

Opšti cilj Projekta je podsticaj izgradnje mreže partnerstava i usluga u zajednici za unapređivanje zapošljivosti mladih, čime će se  stvoriti osnove za adekvatniji izbor zanimanja mladih i njihovog uključenja u svet rada, što će omogućiti njihov ostanak i socio-ekonomsku situiranost u zajednici.

Sistem podrške zapošljivosti mladih na taregtiranom području,  partneri suunapređivali promovisanjem profesionalne orijentacije i karijernog vođenja u zajednici. Uključeno je ukupno 1.185 direktnih i oko 500.000 indirektnih korisnika. Kroz studijsku obradu postojećih programa višeg i visokog obrazovanja i usluga podrške zapošljavanju mladih, došlo se dopreporuka za razvijanje šireg sistema karijernog vođenja mladih. Na 5 okruglih stolova, lokalnim akterimapredstavljena su iskustva karijernog vođenja, nacionalni strateški putokazi i nalazi pomenute studije, i diskutovani načini razvoja zapošljviosti u lokalnim zajednicama. Mišljenja i potrebe mladih su identifikovani u posebnom istraživanju (obuhvaćene 3 opštine), a organizovanjem sajmova profesionalne orijentacije i karijernog vođenja ponudila se mladima pomoć u odabiru daljeg školovanja-zapošljavanja. Intezivna medijska kampanja sprovedena na nacionalnom nivou kontinuirano je osnaživala projektne ishode.

INFO ZA KARIJERU – ŠANSA ZA MLADE

Projekat realizovan tokom 2011/2012 godine, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a u partnerstvu sa Opštim udruženjem preduzetnika Sloga i kancelarijama za mlade Obrenovac, Bački Petrovac, Vranje, Knjaževac, Svilajnac, Velika Plana, Veliko Gradište i Požarevac. Primarni cilj ovog velikog projekta je implementacija kontinuiranih, održivih i efikasnih usluga karijernog savetovanja i to u formi Info centara pri kancelarijama za mlade. Ove usluge su posebno izdvojene jer su od izuzetnog značaja za pitanje zapošljivosti mladih, a ne postoje sistematska rešenja na nivou države kojima bi se mogla obezbediti. 

Osnovni ciljevi Projekta su iznad očekivanog ispunjeni, jer su i partnerske kancelarije za mlade van predviđenih projektom, (Kancelarije za mlade Svilajnac, Velika Plana i Knjaževac) osnažene pozitivnim iskustvima i korisnim instrumentima(npr. baza podataka sa preko 400 korisnih linkova u oblasti zapošljavanja mladih) stvorenim u ovom Projektu, uspostavile i razvile spečifične vidove info centara u svojim opštinama.

Izuzetno dinamičnim aktivnostima (uslugama karijernog savetovanja, tribinama, simulacijama rada info centara, edukacijama predstavnika kancelarija za mlade i mladih,  tokom pružanja usluga od strane osnaženih kancelarija za mlade, itd) tokom šestomesečnog perioda, na nivou 7 okruga, razvijena je mreža podrške sa preko 3 300 direktnih korisnika-mladih i preko 90-oro profesionalaca, predstavnika različitih institucija i organizacija na lokalnim nivoima. Reprezentativni uzorak od 750 ispitanika kao i iskustva dobijanja tokom mapiranja socio-kulturnog okruženja i supervizije aktivnosti u kancelarijama za mlade, dale su dobar osnov za izradu studije koja, pored analize specifičnosti lokalnih zajednica, sadrži i preporuke koje se na nacionlnom nivou mogu koristiti za uspostavljanje, razvoj i održivost ovih servisa za mlade. 

MLADI SU ZAKON – RESURS CENTAR ZA BRANIČEVSKI OKRUG 2010.

U okviru nacionalne kampanje Mladi su zakon, Šansa je kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, 2010 godine realizovala aktivnosti u vezi promocije i javne rasprave vezane za donošenje Zakona o mladima. Najznačajniji rezultati ovih aktivnosti:

  •  Realizovan okrugli sto u Požarevcu sa 70-toro mladih i predstavnika državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave mladima sa teritorije Braničevskog okruga u vezi izrade Zakona o mladima
  •  Održana dva javna dogadjaja u Požarevcu i u Velikom Gradištu za  oko 1050 učesnika iz svih projektom predvidjenih sredina ( Požarevac, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Žagubica ) a učesnici upoznati sa Zakonom o mladima i konsultativnim procesom
  • Aktivirani mladi i realizovana volonterska omladinska akcija u okviru programa “Mladi su zakon”. Akciju realizovalo omladinsko udruženje “Centar omladinske inicijative” i u proces izrade Zakona o mladima uključeno još 220 mladih iz Požarevca, čime im je  pružen podsticaj za aktivno učešće u kreiranju omladinske politike
  •  Senzibilisano i informisano oko 200.000 stanovnika Braničevskog i Podunavskog regiona vezano za značaj omladinskog aktivizma i napore Ministarstva omladine i sportau saradnji sa organizacijama civilnog društva, u podršci kreiranju omladinske politike. 

PROFESIONALNA ORJENTACIJA I KARIJERNO VOĐENJE

Krajem 2009 i  početkom 2010 godine, Udruženje građana Šansa je intezivno uključeno u pilotiranje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja, u okviru regionalnog GTZ Projekta pod nazivom „Kreiranje uslova za prelazak mladih u svet zanimanja na Zapadnom Balkanu“. U okviru ovog programa obučen je petočlani tim profesionalaca i sa grupom od 26 polaznika (od kojih je 10-toro dece i mladih u sukobu sa zakonom i u riziku), realizovao intezivan program po modelu koji sprovodi GTZ, radi razvijanja uvida mladih u sopstvene potencijale i mogućnosti, njihovog informisanja i karijernog vođenja o zanimanjima i obrazovanju. Uspostavljena je homogenizacija i uzajamno prihvatanje, a mladi su se osposobili da: prepoznaju i razvijaju svoje sklonosti, interesovanja, sposobnosti, razvijaju svoju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje,steknu pozitivne stavove i kreativne sposobnosti odlučivanja i rada, socijalne kompetencije i da ih koriste u različitim oblastima života, razviju ličnu sposobnost rada i odlučivanja u procesu nalaženja zanimanja, usvoje znanja o svetu rada i zanimanja i da se na aktivan način suoče sa društvenim značajem sveta rada i zanimanja, donose zrelu i valjanu odluku u skladu sa individualnim kvalitetima i kompetencijama o svom profesionalnom razvoju, prepoznaju celoživotno učenje, kontinuirano novo orijentisanje i kvalifikovanje kao neminovnost kod zahteva zanimanja koji se stalno menjaju u skladu sa potrebama tržišta rada.

U realizaciji ovih aktivnosti ostvaren je kontakt i saradnja sa svim važnim akterima u lokalnoj zajednici u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem mladih (lokalna samouprava, Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, Privredna komora, poslodavci itd) uz potpunu logistiku Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Požarevac, gde su se realizovale aktivnosti tokom 4 meseca intenzivnog radioničarskog rada.

BUDUĆNOST PO MERI POLAZNIKA KLUBA ZA MLADE

Početkom februara 2010 godine Grad Požarevac  je apliciranjem kod  Fonda za socijalne inovacije dobio sredstva za uvođenje inovativnih usluga u Socioterapijski Klub za mlade. U vrlo oštroj  konkurenciji lokalnih samouprava koje su u prethodnoj fazi “Planiranjalokalnihuslugasocijalnezaštite – PLUS», kojizajedničkisprovode  Ministarstvoradaisocijalnepolitike, ProgramUjedinjenihnacijazarazvojiEvropska unija, a preko Fonda za socijalne inovacije, uvodile nove usluge socijalne zaštite, Grad Požarevac je uvođenjem inovativnih aktivnosti u Sociorehabilitacioni Klub za mlade još jednom iskazao spremnost da na kvalitetan način odgovori potrebama svojih sugrađana.

Osim sržnih servisnih usluga, individualnog i grupnog psihosocijalnog rada uvode se dve nove usluge kojima se već bitno resocijalizovanim korisnicima, kroz obrazovanje i unapređenje zapošljivosti otvaraju perspektive trajnog izlaska iz nepovoljnog okruženja: dodatno obrazovanje kao usluga namenjeno je omogućavanju uspešnog povratka u obrazovni proces korisnicima koji su po pravilu sa najnižim školskim uspehom; i unapređivanje zapošljivosti koje se postiže kroz praktikovanje profesionalne orjentacije i karijernog vođenja (prilagođen model koji razvija GTZ – Agencija za tehničku saradnju SR Nemačke)

DNEVNI BORAVAK ZA DECU I MLADE SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Tokom 2008 godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu sačinio je Projekat „Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajem u ponašanju i obuka za primenu tretmana“, koji je realizovan uz pomoć Fondaza socijalne inovacije, u saradnji sa  Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

U okviru segmenta vanintitucionalnog tretmana dece i mladih sa poremećajem ponašanja, u Požarevcu je u partnerstvu Udruženja građana Šansa i Centra za socijalni rad, od decembra 2009 godine, rađeno na  osavremenjivanju stručne prakse u radu sa decom i mladima sa poremećajem ponašanja u lokalnoj zajednici, u prirodnoj sredini u kojoj deca i mladi odrastaju.

Našoj organizaciji je  poverena uloga stvaranja uslova za uvođenje usluge Dnevnog boravka. Ostvarena je saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim akterima u zejednici -sudstvom, policijom, tužilaštvom, obrazovanjem i zdravstvom, čime su stvorene osnovne pretpostavke za razvoj saradničke mreže na lokalnom nivou. Takođe je uspostavljen nov metodološki koncept i program kojim se u lokalnoj zajednici mladima na intezivnom tretmanu omogućava postojanje usluga i programa podrške koji se međusobno razlikuju po stepenu strukture i kontrole ponašanja dece i mladih. U Projekat je bilo uključeno 60-toro maloletnika a ključni rezultati i Program rada su predstavljeni u monografiji Hrnčić,J., Džamonja Ignjatović, T., Despotović,V.(2010) Deca i mladi sa problemima ponašanja, usluge i tretmani u zajedniciRepublički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

PRONAĐIMO DRUGI NAČIN-PREVENCIJA ANTISOCIJALNOG PONAŠANJA MLADIH

Uz finansijku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i u saradnji sa Sportskim savezom Grada Požarevca i Omladinskim savetom Grada Požarevca, Udruženje građana „Šansa“ je tokom pet meseci 2009/2010 godine realizovalo Projekat pod nazivom „Pronađimo drugi način“.

Za opšti cilj projekta postavljeno je podizanje nivoa bezbednog okruženja mladih,kroz smanjenje pojave antisociajalnog ponašanja, promociju zdravih stilova života,  i implementacijudiverzionogpristupa u radu sa mladima u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba sa zakonom.

Aktivnostima se obuhvaćene teme razvijanja i promovisanja tolerancije, razumevanja, rodne ravnopravnosti, a kroz prihvatanje različitosti i negovanje nenasilnih načina komunikacije, te je obučen 41 vršnjački medijator. Aktivnostima unapređivanja znanja, stavovai ponašanjamladih u oblasti zdravih stilova život, pored ostalog realizovano je 20 struktuiranih sportskih treninga u koji je aktivno uključeno 35-toro mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Za primenu  diverzionih modela i restorativnog pristupa informisano je 22 profesionalca, dok je intezivnom medijskom kampanjom paralelno na temu agresije mladih i mogućih odgovora informisana šira javnost na teritoriji Braničevskog okruga. Jedan od ključnih produkata ovog projekta je i analiza potreba, čime su se stvorili preduslovi za kreiranje programa namenjenih kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih na teritoriji Grada Požarevca.

UVOĐENJE EDUKATIVNE KOMPONENTE U KLUB ZA MLADE

Uz pomoć Grada Požarevca, odnosno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tokom 2009 godine, Udruženje građana Šansa je radilo na uvođenju edukativne komponente u postojeći servis socijalnih usluga pod nazivom “Sociorehabilitacioni klub za mlade”. Ključne aktivnosti su bile edukacija vršnjačkih medijatora, program profesionalne orjentacije i karijernog vođenja i direktna pomoć u učenju. Grupa mladih u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba zakonom, koja se nalazi na intezivnom tretmanu je osposobljena tehnikama učenja i pružena je direktna pomoć u učenju i savladavanju nastavnog gradiva.

Time je, za 77 dece i mladih omugućen povratak u obrazovni proces, pomoć u zapošljavanju i prekidanje lanca siromaštva i dodatne stigmatizacije. Uspostavljena je saradnja sa nadležnim ustanovama (Centar za socijalni rad, škole, LS) i stvorena mreža podrške u obrazovnom procesu, rehabilitaciji i reintergaciji mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Takođe je sprovedena intezivna medijska kampanja i senzibilisano javno mnjenje za potrebe i probleme mladih nejednakih mogućnosti.

Udruženje građana Šansa
Sedište: Braničevski skver 2/27
PIB: 105396749
Matični broj: 17688570
Kontakt