Sociorehabilitacioni klub za mlade

Sociorehabilatacioni klub za decu i mlade je savetodavna, socijalno–edukativna usluga socijalne zaštite, osnovana uz podršku Grada Požarevca u cilju podrške organizovanijoj zaštiti i unapređenju položaja dece i mladih sa problemima u ponašanju. Svrha Kluba je da se primenom raznovrsnih aktivnosti omogući korisnicima da preveniraju nastanak ili razvoj određenih problema, unaprede kompetencije i razviju socijalne i životne veštine za rešavanje problema, kao i da poboljšaju svoje socijalno funkcionisanje. Svrha programa tretmana je dostizanje pozitivne promene u ponašanju i odnosima i otklanjanje posledica nepovoljnih okolnosti radi uključivanja korisnika u zajednicu, primenom strukturisanog programa rada sa konkretnom korisničkom grupom odnosno vrstom problema.

           Usluga Sociorehabilitacionog kluba za decu i mlade namenjena je deci i mladima u situacijama kada su im usled porodičnih, socijalnih i drugih životnih okolnosti ugroženi zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne može da dostigne optimalni nivo razvoja, a naročito ako je u sukobu sa roditeljima, strateljem i zajednicom i ako svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu.

          Ovaj servis u zajednici funkcioniše od 2009 godine, a u 2015-toj godini kontinuirano nastavlja sa radom na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca  ( Sl.gl. Grada Požarevca od 19.04.2013 godine) i Pravilnika o radu i standardima Sociorehabilitacionog kluba za decu i mlade (Sl.gl. Grada Požarevca od 22.02.2013).

         Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, pomenutih dokumenata i ostalih akata koji uređuju ovu oblast, Grad Požarevac je u postupku javnih nabavki, za period 2015- 2018 godina, realizaciju  ove usluge, pružanje usluge poverio Udruženju građana Šansa.

         Korisnici usluga su deca i mladi uzrasta do 21. godine (ukoliko su delo počinili kao maloletnici), upućeni od strane Centra za socijalni rad Požarevac ili škole zbog rizičnog ponašanja  I okolnosti, ili sukoba sa zakonom.

        Glavne aktivnosti i programi koje obuhvata usluga se realizuje u formi grupnog rada, kao pogodne forme za socijalno učenje i individualnog rada u skladu sa potrebama, i to:

–  SAVETOVANjE fokusirano na konkretne teškoće korisnika, posebno na prevazilaženje gubitaka i pozitivnog prihvatanja sebe, upravljanje stresom, kontrolu besa i razvoj strategija prevazilaženja problema, uspostavljanje pozitivnih emotivnih relacija i konstruktivnih vršnjačkih i drugih relacija.

–  EDUKACIJE/INSTRUKTAŽE fokusirane na prevazilaženje teškoća u rešavanju problema, razvoj interpersonalnih veština prosocijalnog ponašanja i samokontrole, razvoj odgovornog ponašanja i moralnog rezonovanja, asertivni trening, sticanje opštih i specifičnih znanja, zadovoljavanje različitih saznajnih potreba korisnika i sl.

–   OBRAZOVANjE I PROFESIONALNO OSPOSOBLjAVANjE fokusirano na sticanje opštih kompentencija vezanih za prevazilaženje zastoja u učenju i sticanje znanja i veština koje su u funkciji pripreme za radno angažovanje.

–  REKREATIVNE, KREATIVNE I AKTIVNOSTI KONSTRUKTIVNOG SLOBODNOG VREMENA sa ciljem podsticaja ličnog razvoja, mentalnog i fizičkog zdravlja, samoaktualizacije i socijalizacije, bazirane na sposobnostima korisnika i mogućnosti lokalne zajednice.

–  RAD SA PORODICOM DETETA/MLADIH sa ciljem unapređenja roditeljskih/starateljskih kompentencija.

Sociorehabilitacioni Klub za decu i mlade je za potrebe grupnog rada sa korisnicima u toku nedelje organizovan:  ponedeljkom od 16.30-19.00, sredom od 15.30-18.00, petkom od 16.30-19.00, subotom od 10.00-12.30, dok se individualni rad organizuje u skladu sa potrebama korisnika u ostalim terminima. Prostorije Sociorehabilitacionog kluba za mlade se nalaze u ul.Veljka Dugoševića br.28 u Požarevcu. Kontakt tel. 012/223-681, lokal 18 i/ili 20.

Udruženje građana Šansa
Sedište: Braničevski skver 2/27
PIB: 105396749
Matični broj: 17688570
Kontakt