Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

261959
DanasDanas215
JučeJuče362
Ove nedeljeOve nedelje1620
Ovog mesecaOvog meseca5036
UkupnoUkupno261959

Mladi su zakon – Resurs centar za Braničevski okrug 2010.

U okviru nacionalne kampanje Mladi su zakon, Šansa je kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, 2010 godine realizovala aktivnosti u vezi promocije i javne rasprave vezane za donošenje Zakona o mladima. Najznačajniji rezultati ovih aktivnosti:

  •  Realizovan okrugli sto u Požarevcu sa 70-toro mladih i predstavnika državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave mladima sa teritorije Braničevskog okruga u vezi izrade Zakona o mladima
  •  Održana dva javna dogadjaja u Požarevcu i u Velikom Gradištu za  oko 1050 učesnika iz svih projektom predvidjenih sredina ( Požarevac, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Žagubica ) a učesnici upoznati sa Zakonom o mladima i konsultativnim procesom
  • Aktivirani mladi i realizovana volonterska omladinska akcija u okviru programa "Mladi su zakon". Akciju realizovalo omladinsko udruženje "Centar omladinske inicijative" i u proces izrade Zakona o mladima uključeno još 220 mladih iz Požarevca, čime im je  pružen podsticaj za aktivno učešće u kreiranju omladinske politike
  •  Senzibilisano i informisano oko 200.000 stanovnika Braničevskog i Podunavskog regiona vezano za značaj omladinskog aktivizma i napore Ministarstva omladine i sportau saradnji sa organizacijama civilnog društva, u podršci kreiranju omladinske politike. 

Profesionalna orjentacija i karijerno vođenje

Krajem 2009 i  početkom 2010 godine, Udruženje građana Šansa je intezivno uključeno u pilotiranje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja, u okviru regionalnog GTZ Projekta pod nazivom „Kreiranje uslova za prelazak mladih u svet zanimanja na Zapadnom Balkanu“. U okviru ovog programa obučen je petočlani tim profesionalaca i sa grupom od 26 polaznika (od kojih je 10-toro dece i mladih u sukobu sa zakonom i u riziku), realizovao intezivan program po modelu koji sprovodi GTZ, radi razvijanja uvida mladih u sopstvene potencijale i mogućnosti, njihovog informisanja i karijernog vođenja o zanimanjima i obrazovanju. Uspostavljena je homogenizacija i uzajamno prihvatanje, a mladi su se osposobili da: prepoznaju i razvijaju svoje sklonosti, interesovanja, sposobnosti, razvijaju svoju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje,steknu pozitivne stavove i kreativne sposobnosti odlučivanja i rada, socijalne kompetencije i da ih koriste u različitim oblastima života, razviju ličnu sposobnost rada i odlučivanja u procesu nalaženja zanimanja, usvoje znanja o svetu rada i zanimanja i da se na aktivan način suoče sa društvenim značajem sveta rada i zanimanja, donose zrelu i valjanu odluku u skladu sa individualnim kvalitetima i kompetencijama o svom profesionalnom razvoju, prepoznaju celoživotno učenje, kontinuirano novo orijentisanje i kvalifikovanje kao neminovnost kod zahteva zanimanja koji se stalno menjaju u skladu sa potrebama tržišta rada.

U realizaciji ovih aktivnosti ostvaren je kontakt i saradnja sa svim važnim akterima u lokalnoj zajednici u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem mladih (lokalna samouprava, Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, Privredna komora, poslodavci itd) uz potpunu logistiku Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Požarevac, gde su se realizovale aktivnosti tokom 4 meseca intenzivnog radioničarskog rada.

Budućnost po meri polaznika Kluba za mlade

Početkom februara 2010 godine Grad Požarevac  je apliciranjem kod  Fonda za socijalne inovacije dobio sredstva za uvođenje inovativnih usluga u Socioterapijski Klub za mlade. U vrlo oštroj  konkurenciji lokalnih samouprava koje su u prethodnoj fazi "PlaniranjalokalnihuslugasocijalnezaštitePLUS», kojizajedničkisprovode  Ministarstvoradaisocijalnepolitike, ProgramUjedinjenihnacijazarazvojiEvropska unija, a preko Fonda za socijalne inovacije, uvodile nove usluge socijalne zaštite, Grad Požarevac je uvođenjem inovativnih aktivnosti u Sociorehabilitacioni Klub za mlade još jednom iskazao spremnost da na kvalitetan način odgovori potrebama svojih sugrađana.

Osim sržnih servisnih usluga, individualnog i grupnog psihosocijalnog rada uvode se dve nove usluge kojima se već bitno resocijalizovanim korisnicima, kroz obrazovanje i unapređenje zapošljivosti otvaraju perspektive trajnog izlaska iz nepovoljnog okruženja: dodatno obrazovanje kao usluga namenjeno je omogućavanju uspešnog povratka u obrazovni proces korisnicima koji su po pravilu sa najnižim školskim uspehom; i unapređivanje zapošljivosti koje se postiže kroz praktikovanje profesionalne orjentacije i karijernog vođenja (prilagođen model koji razvija GTZ - Agencija za tehničku saradnju SR Nemačke)

Dnevni boravak za decu i mlade sa poremećajima u ponašanju

 

Tokom 2008 godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu sačinio je Projekat „Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajem u ponašanju i obuka za primenu tretmana“, koji je realizovan uz pomoć Fondaza socijalne inovacije, u saradnji sa  Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

U okviru segmenta vanintitucionalnog tretmana dece i mladih sa poremećajem ponašanja, u Požarevcu je u partnerstvu Udruženja građana Šansa i Centra za socijalni rad, od decembra 2009 godine, rađeno na  osavremenjivanju stručne prakse u radu sa decom i mladima sa poremećajem ponašanja u lokalnoj zajednici, u prirodnoj sredini u kojoj deca i mladi odrastaju.

Našoj organizaciji je  poverena uloga stvaranja uslova za uvođenje usluge Dnevnog boravka. Ostvarena je saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim akterima u zejednici -sudstvom, policijom, tužilaštvom, obrazovanjem i zdravstvom, čime su stvorene osnovne pretpostavke za razvoj saradničke mreže na lokalnom nivou. Takođe je uspostavljen nov metodološki koncept i program kojim se u lokalnoj zajednici mladima na intezivnom tretmanu omogućava postojanje usluga i programa podrške koji se međusobno razlikuju po stepenu strukture i kontrole ponašanja dece i mladih. U Projekat je bilo uključeno 60-toro maloletnika a ključni rezultati i Program rada su predstavljeni u monografiji Hrnčić,J., Džamonja Ignjatović, T., Despotović,V.(2010) Deca i mladi sa problemima ponašanja, usluge i tretmani u zajedniciRepublički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

 


Pronađimo drugi način-prevencija antisocijalnog ponašanja mladih

Uz finansijku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i u saradnji sa Sportskim savezom Grada Požarevca i Omladinskim savetom Grada Požarevca, Udruženje građana „Šansa“ je tokom pet meseci 2009/2010 godine realizovalo Projekat pod nazivom „Pronađimo drugi način“.

Za opšti cilj projekta postavljeno je podizanje nivoa bezbednog okruženja mladih,kroz smanjenje pojave antisociajalnog ponašanja, promociju zdravih stilova života,  i implementacijudiverzionogpristupa u radu sa mladima u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba sa zakonom.

Aktivnostima se obuhvaćene teme razvijanja i promovisanja tolerancije, razumevanja, rodne ravnopravnosti, a kroz prihvatanje različitosti i negovanje nenasilnih načina komunikacije, te je obučen 41 vršnjački medijator. Aktivnostima unapređivanja znanja, stavovai ponašanjamladih u oblasti zdravih stilova život, pored ostalog realizovano je 20 struktuiranih sportskih treninga u koji je aktivno uključeno 35-toro mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Za primenu  diverzionih modela i restorativnog pristupa informisano je 22 profesionalca, dok je intezivnom medijskom kampanjom paralelno na temu agresije mladih i mogućih odgovora informisana šira javnost na teritoriji Braničevskog okruga. Jedan od ključnih produkata ovog projekta je i analiza potreba, čime su se stvorili preduslovi za kreiranje programa namenjenih kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih na teritoriji Grada Požarevca.

 

Uvođenje edukativne komponente u Klub za mlade

Uz pomoć Grada Požarevca, odnosno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tokom 2009 godine, Udruženje građana Šansa je radilo na uvođenju edukativne komponente u postojeći servis socijalnih usluga pod nazivom “Sociorehabilitacioni klub za mlade”. Ključne aktivnosti su bile edukacija vršnjačkih medijatora, program profesionalne orjentacije i karijernog vođenja i direktna pomoć u učenju. Grupa mladih u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba zakonom, koja se nalazi na intezivnom tretmanu je osposobljena tehnikama učenja i pružena je direktna pomoć u učenju i savladavanju nastavnog gradiva.

Time je, za 77 dece i mladih omugućen povratak u obrazovni proces, pomoć u zapošljavanju i prekidanje lanca siromaštva i dodatne stigmatizacije. Uspostavljena je saradnja sa nadležnim ustanovama (Centar za socijalni rad, škole, LS) i stvorena mreža podrške u obrazovnom procesu, rehabilitaciji i reintergaciji mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Takođe je sprovedena intezivna medijska kampanja i senzibilisano javno mnjenje za potrebe i probleme mladih nejednakih mogućnosti.