Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

384559
DanasDanas493
JučeJuče706
Ove nedeljeOve nedelje493
Ovog mesecaOvog meseca22706
UkupnoUkupno384559
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1

Početkom februara 2010 godine Grad Požarevac  je apliciranjem kod  Fonda za socijalne inovacije dobio sredstva za uvođenje inovativnih usluga u Socioterapijski Klub za mlade. U vrlo oštroj  konkurenciji lokalnih samouprava koje su u prethodnoj fazi "PlaniranjalokalnihuslugasocijalnezaštitePLUS», kojizajedničkisprovode  Ministarstvoradaisocijalnepolitike, ProgramUjedinjenihnacijazarazvojiEvropska unija, a preko Fonda za socijalne inovacije, uvodile nove usluge socijalne zaštite, Grad Požarevac je uvođenjem inovativnih aktivnosti u Sociorehabilitacioni Klub za mlade još jednom iskazao spremnost da na kvalitetan način odgovori potrebama svojih sugrađana.

Osim sržnih servisnih usluga, individualnog i grupnog psihosocijalnog rada uvode se dve nove usluge kojima se već bitno resocijalizovanim korisnicima, kroz obrazovanje i unapređenje zapošljivosti otvaraju perspektive trajnog izlaska iz nepovoljnog okruženja: dodatno obrazovanje kao usluga namenjeno je omogućavanju uspešnog povratka u obrazovni proces korisnicima koji su po pravilu sa najnižim školskim uspehom; i unapređivanje zapošljivosti koje se postiže kroz praktikovanje profesionalne orjentacije i karijernog vođenja (prilagođen model koji razvija GTZ - Agencija za tehničku saradnju SR Nemačke)

Sa ciljem boljeg predstavljanja i promovisanja interesa ranjivih grupa mladih i mogućnosti za zapošljavanje, Šansa je uz podršku MDG ACHIEVEMENT FUND ( UN agencija) tokom 2010 godine,  sprovodila aktivnosti sa opštm ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja mladih. U partnerstvu sa sForumom mladih sa invaliditetom i NVO Stožeraktivnosti su se realizovale  na područu Grada Beograda, Grada Novog Sada i Južnobanatskog okruga.  

Opšti cilj Projekta je podsticaj izgradnje mreže partnerstava i usluga u zajednici za unapređivanje zapošljivosti mladih, čime će se  stvoriti osnove za adekvatniji izbor zanimanja mladih i njihovog uključenja u svet rada, što će omogućiti njihov ostanak i socio-ekonomsku situiranost u zajednici.

Sistem podrške zapošljivosti mladih na taregtiranom području,  partneri suunapređivali promovisanjem profesionalne orijentacije i karijernog vođenja u zajednici. Uključeno je ukupno 1.185 direktnih i oko 500.000 indirektnih korisnika. Kroz studijsku obradu postojećih programa višeg i visokog obrazovanja i usluga podrške zapošljavanju mladih, došlo se dopreporuka za razvijanje šireg sistema karijernog vođenja mladih. Na 5 okruglih stolova, lokalnim akterimapredstavljena su iskustva karijernog vođenja, nacionalni strateški putokazi i nalazi pomenute studije, i diskutovani načini razvoja zapošljviosti u lokalnim zajednicama. Mišljenja i potrebe mladih su identifikovani u posebnom istraživanju (obuhvaćene 3 opštine), a organizovanjem sajmova profesionalne orijentacije i karijernog vođenja ponudila se mladima pomoć u odabiru daljeg školovanja-zapošljavanja. Intezivna medijska kampanja sprovedena na nacionalnom nivou kontinuirano je osnaživala projektne ishode.

U okviru nacionalne kampanje Mladi su zakon, Šansa je kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, 2010 godine realizovala aktivnosti u vezi promocije i javne rasprave vezane za donošenje Zakona o mladima. Najznačajniji rezultati ovih aktivnosti:

 •  Realizovan okrugli sto u Požarevcu sa 70-toro mladih i predstavnika državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave mladima sa teritorije Braničevskog okruga u vezi izrade Zakona o mladima
 •  Održana dva javna dogadjaja u Požarevcu i u Velikom Gradištu za  oko 1050 učesnika iz svih projektom predvidjenih sredina ( Požarevac, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Žagubica ) a učesnici upoznati sa Zakonom o mladima i konsultativnim procesom
 • Aktivirani mladi i realizovana volonterska omladinska akcija u okviru programa "Mladi su zakon". Akciju realizovalo omladinsko udruženje "Centar omladinske inicijative" i u proces izrade Zakona o mladima uključeno još 220 mladih iz Požarevca, čime im je  pružen podsticaj za aktivno učešće u kreiranju omladinske politike
 •  Senzibilisano i informisano oko 200.000 stanovnika Braničevskog i Podunavskog regiona vezano za značaj omladinskog aktivizma i napore Ministarstva omladine i sportau saradnji sa organizacijama civilnog društva, u podršci kreiranju omladinske politike. 

 

 

Projekat realizovan tokom 2011/2012 godine, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a u partnerstvu sa Opštim udruženjem preduzetnika Sloga i kancelarijama za mlade Obrenovac, Bački Petrovac, Vranje, Knjaževac, Svilajnac, Velika Plana, Veliko Gradište i Požarevac. Primarni cilj ovog velikog projekta je implementacija kontinuiranih, održivih i efikasnih usluga karijernog savetovanja i to u formi Info centara pri kancelarijama za mlade. Ove usluge su posebno izdvojene jer su od izuzetnog značaja za pitanje zapošljivosti mladih, a ne postoje sistematska rešenja na nivou države kojima bi se mogla obezbediti. 

Osnovni ciljevi Projekta su iznad očekivanog ispunjeni, jer su i partnerske kancelarije za mlade van predviđenih projektom, (Kancelarije za mlade Svilajnac, Velika Plana i Knjaževac) osnažene pozitivnim iskustvima i korisnim instrumentima(npr. baza podataka sa preko 400 korisnih linkova u oblasti zapošljavanja mladih) stvorenim u ovom Projektu, uspostavile i razvile spečifične vidove info centara u svojim opštinama.

Izuzetno dinamičnim aktivnostima (uslugama karijernog savetovanja, tribinama, simulacijama rada info centara, edukacijama predstavnika kancelarija za mlade i mladih,  tokom pružanja usluga od strane osnaženih kancelarija za mlade, itd) tokom šestomesečnog perioda, na nivou 7 okruga, razvijena je mreža podrške sa preko 3 300 direktnih korisnika-mladih i preko 90-oro profesionalaca, predstavnika različitih institucija i organizacija na lokalnim nivoima. Reprezentativni uzorak od 750 ispitanika kao i iskustva dobijanja tokom mapiranja socio-kulturnog okruženja i supervizije aktivnosti u kancelarijama za mlade, dale su dobar osnov za izradu studije koja, pored analize specifičnosti lokalnih zajednica, sadrži i preporuke koje se na nacionlnom nivou mogu koristiti za uspostavljanje, razvoj i održivost ovih servisa za mlade. 

 

 

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 25 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama. I ove godine Udruženje građana „Šansa“ je Resurs centar za Braničevski okrug.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive,  Ministarstvo omladine i sporta je 2010.godine finansiralo 178 omladinskih volonterskih akcija realizovanih u 91 opštini i gradu u Srbiji, izeđu ostalih i u Požarevcu, u kojem je Resurs centar bila „Šansa“. 

Ove godine dobili smo ponovo mogućnost da budemo Resurs centar Ministarstva za omladinu i sport za Braničevski okrug, da promovišemo program "MLADI SU ZAKON" među omladinskim formalnim i neformalnim grupama, da ih motivišemo da napišu svoje projektne ideje, naučimo ih kako da od ideje naprave pravi projekat i na kraju finansijski, tehnički i marketinški pomognemo da se ti projekti do kraja ostvare. U ovoj 2012. godini čak 25 neformalnih udruženja se prijavilo na Konkurs, predstavnici dvadeset i jednog su stekli pravno na obuku za pisanje projekata, a na kraju njih deset, sa isto toliko projekata, dobili su mogućnost finansiranja od strane Ministarstva. Sa ponosom ističemo da u ovoj godini u sklopu programa "MLADI SU ZAKON" imamo deset projekata koji se realizuju na prostoru braničevskog okruga. 

Kao partner "Šansa" je učestvovala u 6 projekata:

 •      Projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” - Projekat sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana  Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije - Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine, u gradovima: Beograd, Užice, Leskovac, Kikinda i Požarevac. Cilј projekta je da doprinese jačanju civilnog društva, povezivanjem i jačanjem postojećih i uspostavlјanjem novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom.

        Aktivnosti projekta:

1) Izrada Studije o servisima podrške za osobe sa invaliditetom u 5 lokalnih zajednica,

2) Sprovođenje 5 Info seminara o mehanizmima saradnje na lokalnom nivou u cilju unapređenja postojećih i uspostavljanja novih servisa podrške,

3) Kreiranje Info web portal sa bazom podataka o dostupnim servisima podrške,

4) Edukativni program o standardima kvaliteta za pružaoce usluga,

5) Edukativni program o održivim mehanizmima podrške:  javno-privatno partnerstvo i socijalno preduzetništvo,

6) Finansiranje 5 pružalaca usluga putem dodele bespovratnih sredstava u cilju jačanja kapaciteta i povećanja broja dostupnih usluga podršk,

7) Promotivna kampanja http://servisipodrske.info/

 • „Career guidance local platform“(Platforma za karijerno vođenje) – donator: EU. Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem građana „Šansa“, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri lokalne zajednice (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Požarevac), a Šansa je nosilac svih aktivnosti uspostavljanja metodlogije rada sa mladima iz osetljivih grupa ( TOT za profesionalce, obuka za radnike NSZ, izrada Priručnika, suprevizija i realizacija pilotiranja programa sa 115 polaznika, izrada i akreditacija Programa „ Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz osetljivih grupa“.
 • Nove identitete zajednice stvaraju mladi - donator: MOS. Sa CDER-om: Unapređenje informisanja mladih na području 2 okruga, kroz obezbeđenje intenzivnog i fokusiranog izveštavnja o omladinskim pitanjima i pokretanje omladinskog programa, te sprovođenje serije direktnih aktivnosti sa mladima.
 • Mreža interkulturalnog dijaloga kroz ustanove kulture – donator: FOS. U partenrstvu sa CDER-om projekat sproveden na teritoriji 9 opština. Šansa je organizovala logistiku za debatne radionice uz prisustvo predstavnika romske zajednice i ostalih aktera u lokalnoj zajednici.
 •  Finansijska edukacija mladih na lokalnom nivou – donator: USAID. Kao partner CDER-u realizovali smo treninge mladih u 7 opština
 • Osnaživanje anti-trafiking mreže na Zapadnom Balkanu, donator CARE–Sa Savetovalištem za žrtve nasilja iz Beograda, sproveli smo kampanju senzibilizacije javnosti i podrške ustpostavljanju mehanizama zaštite žrtava trafikinga.

 

Jedan od ciljeva "Šanse" je da doprinese razvoju zajednice, kroz jačanje i podizanje kapaciteta lokalne zajednice, uz uključivanje što više mladih. Proaktivnim delovanjem stvaramo moderno, demokratsko, socijalno pravedno društvo koristeći novostvorene i aktivirajući postojeće resurse zajednice.