Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i javne nabavke br.3/2015 koju je tokom februara 2015. godine sprovela Gradska uprava Grada Požarevca, Udruženje građana Šansa je izabrano za pružaoca usluge socijalne zaštite pod nazivom„ Sociorehabilitacioni klub za mlade“. Time je nastavljena dobra praksa zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju u zajednici, koju će i u narednom trogodišnjem periodu, Šansa na osnovu Pravilnika o radu i standardima Sociorehabilitacionog kluba za decu i mlade ( Sl. gl. Grada Požarevca br.1 od 22.02.2013. godine ) sprovoditi.

Svrha (cilj) Kluba je da se primenom raznovrsnih aktivnosti omogući korisnicima da preveniraju nastanak ili razvoj određenih problema, unaprede kompentecije i razvoju socijalne i životne veštine za rešavanje problema, kao i da poboljšaju svoje socijalno funkcionisanje.

Svrha programa tretmana je dostizanje pozitivne promene u ponašanju i odnosima i otklanjanje posledica nepovoljnih okolnosti radi uključivanja korisnika u zajednicu, primenom strukturisanog programa rada sa konkretnom korisničkom grupom odnosno vrstom problema.

Korisnici usluga su deca i mladi uzrasta do 21. godine (ukoliko su delo počinili kao maloletnici), upućeni od strane Centra za socijalni rad Požarevac ili škole zbog rizičnog ponašanja ili sukoba sa zakonom.

Glavne aktivnosti i programi koje obuhvata usluga se realizuje u formi grupnog rada, kao pogodne forme za socijalno učenje i individualnog rada u skladu sa potrebama, i to:

–  SAVETOVANjE fokusirano na konkretne teškoće korisnika, posebno na prevazilaženje gubitaka i pozitivnog prihvatanja sebe, upravljanje stresom, kontrolu besa i razvoj strategija prevazilaženja problema, uspostavljanje pozitivnih emotivnih relacija i konstruktivnih vršnjačkih i drugih relacija.

–  EDUKACIJE/INSTRUKTAŽE fokusirane na prevazilaženje teškoća u rešavanju problema, razvoj interpersonalnih veština prosocijalnog ponašanja i samokontrole, razvoj odgovornog ponašanja i moralnog rezonovanja, asertivni trening, sticanje opštih i specifičnih znanja, zadovoljavanje različitih saznajnih potreba korisnika i sl.

–   OBRAZOVANjE I PROFESIONALNO OSPOSOBLjAVANjE fokusirano na sticanje opštih kompentencija vezanih za prevazilaženje zastoja u učenju i sticanje znanja i veština koje su u funkciji pripreme za radno angažovanje.

–  REKREATIVNE, KREATIVNE I AKTIVNOSTI KONSTRUKTIVNOG SLOBODNOG VREMENA sa ciljem podsticaja ličnog razvoja, mentalnog i fizičkog zdravlja, samoaktualizacije i socijalizacije, bazirane na sposobnostima korisnika i mogućnosti lokalne zajednice.

–  RAD SA PORODICOM DETETA/MLADIH sa ciljem unapređenja roditeljskih/starateljskih kompentencija.

Sociorehabilitacioni Klub za decu i mlade je za potrebe grupnog rada sa korisnicima u toku nedelje organizovan:  ponedeljkom od 16.30-19.00, sredom od 15.30-18.00, petkom od 16.30-19.00, subotom od 10.00-12.30, dok se individualni rad organizuje u skladu sa potrebama korisnika u ostalim terminima. Prostorije Sociorehabilitacionog kluba za mlade se nalaze u ul.Veljka Dugoševića br.28 u Požarevcu. Kontakt tel. 012/223-681, lokal 18 i/ili 20.