Na Skupštini održanoj 1.oktobra u Paraćinu, 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica pristupilo je osnivanju Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA (Network of Social Services Providers in Serbia KOНEKTA). Misija ove Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga. Mreža će naročito raditi na: poboljšanju kvaliteta usluga, unapređenju kapaciteta pružalaca usluga i održivosti uspostavljenih usluga, uticaju na kreiranje politika i pravnog okvira socijalne zaštite na svim nivoima, razmeni znanja i dobre prakse, zajedničkom nastupanju, zastupanju, zagovaranju i lobiranju, pozicioniranju Mreže kao kredibilnog partnera kreatorima javnih politika, širenju informacija i podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za kvalitet života osoba u stanju socijalne potrebe.

Verujemo da će i Udruženje građana Šansa kao jedno od osnivača ove Mreže kroz predviđene aktivnosti (edukacije, zastupanje, zagovaranje, informisanje, analize podataka, razmene iskustava , unapređenje politika i zajedničko konkurisanju ili podrška) doprineti ciljevima Mreže, ali i doprineti kvalitetnijem pružanju usluga našim korisnicima, gde posebno ističemo Sociorehabilitacioni klub za mlade.

Sedište i resursni centar Mreže Konekta je u Udruženju Edukacioni centar Leskovac, Masarikov trg 32, Leskovac, a za Koordinatora je izabran Željko Plavšić.