Udruženje građana “Šansa” uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od septembra 2016. godine do februara 2017. godine reailizuje Projekat pod nazivom “Bezbednosni program za mlade” – uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljanja programa. 

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao i stvaranje zdrave bezbednosne kulture kod mladih kroz uvođenje kontinuiranih usluga i preventivnih programa, sprovođenje socijalne rehabilitacije i reintegracije mladih koji su počinioci krivičnih dela i prekršaja na teritoriji Braničevskog okruga.

Program se realizuje kroz seriju radionica zasnovanih na osnovnim principima interaktivnog učenja sa sledćim temama: Teorijski koncept-bezbednosni izazovi, rizici, pretnje i bezbednosna kultura, Bolesti zavisnosti, Bezbednosni rizici u saobraćaju, polno  i rizično seksualno ponašanje, Nasilje i nasilničko ponašanje, Internet i rizici, Trgovina ljudima i eksploatacija, Sekte, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Vanredne i krizne situacije, Ekologija i ekološka kultura, Građanska i politička odgovornost. Radionice su organizovane od strane stručnih lica Sociorehabilitacionog kluba za mlade i organizatora iz lokalne zajednice. Mladi koji su u riziku i u sukobu sa zakonom će ojačati svoje kapacitete za izlazak iz rizičnih situacija. Aktivnost koja je vrlo važna za održivost ovog programa, ali i škole je osposobljavanje omladinskih lidera koji će dalje u zajednici promovisati humane vrednosti i time podizati bezbednosnu kulturu kod mladih.

Projekat u okviru svoje implementacije podrazumeva i sprovođenje istraživanja percepcije mladih i relevantnih stejkholdera o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, koja će uključivati i realizaciju fokus grupe sa mladima sa temom potrebe i stanja bezbednosne kulture mladih u lokalnoj zajednici.

Udruženje građana “Šansa” će kroz proces aktivnih konsultacija i učešćem na okruglom stolu relevantnih stejkholdera uspostaviti održivu mrežu podrške, kontinuiranu uslugu i preventivne programe koji se tiču podizanja bezbednosne kulture mladih na teritoriji Braničevskog okruga. Projektom je u decembru mesecu predviđen i Trening “Uspostavljanje servisa usluge u lokalnoj zajednici sa fokusom na bezbednosni program za mlade” na kome će učešće uzeti predstavnici relevantnih stejkholderasa lokala.